Trấn Tường Thi Tuyển


  觀音寺對聯 ( Liễn đối Quan Âm Tự )

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  觀音寺對聯 ( Liễn đối Quan Âm Tự ) Empty 觀音寺對聯 ( Liễn đối Quan Âm Tự )

  Post  Admin on Tue Jun 25, 2013 11:41 am

  觀音寺對聯 ( Liễn đối Quan Âm Tự )

  五字对联 ( Liễn đối 5 chữ )

  玉瓶甘露滴;Ngọc bình cam lộ trích

  紫竹惠风生。Tử trúc huệ sanh phong

  千秋甘雨露;Thiên thu cam vũ lộ

  万古海潮音。Vạn cỗ hải triều âm

  偈答无尽意;Kiệt đáp vô tận ý

  名为观世音。Danh vi Quan thế âm

  观从心底发;Quan tùng tâm để phát

  音自静中生。Âm tự tịnh trung sanh

  西极旃檀地;Tây cực phan đàn địa

  南天紫竹林。Nam thiên tử trúc lâm

  观听周三界;Quan thính châu tam giới

  音容式万民。Âm dung thức vạn dân

  法水青杨露;Pháp thuỷ thanh dương lộ

  慈恩紫竹风。Từ ân tử trúc phong

  矍铄微支杖;Quắc thước vi chi trượng

  清癯不染尘。Thanh cù bất nhiễm trần

  慧日被诸阇;Huệ nhật bị chư đổ

  慈眼视众生。Từ nhãn thị chúng sanh

   

  六字对联 ( Liễn đối 6 chữ )

  剖腹方知真性;Phẩu phúc phương tri chân tính

  开口便见良心。Khai khẩu tiện kiến lương tâm 
  七字对联 ( Liễn đối 7 chữ )  法云广荫无遮会;Pháp vân quãng ấm vô thứ hội

  慧日高悬有相天。Huệ nhật cao huyền hữu tướng thiên

  觉海化身现金粟;Giác hải hoá thân hiện kim túc

  普门香界涌白莲。Phổ môn hương giới dũng bạch liên

  芙蓉花面春风暖;Phù dung hoa diện xuân phong noãn

  杨柳枝头甘露香。Dương liễu chi đầu cam lộ hương

  皓月无端窥色相;Hạo nguyệt vô đoan khuy sắc tướng

  青云有路觅真如。Thanh vân hữu lộ mịch chân như

  匣里夜光南海月;Tráp lý dạ quang nam hải nguyệt

  袖中诗草敬亭云。Tụ trung thi thảo kính đình vân

  观空有色西方月;Quan không hữu sắc tây phương nguyệt

  听世无音南海潮。Thính thế vô âm nam hải triều 

  青蔼柳枝含玉露;Thanh ế liễu chi hàm ngọc lộ

  风翻贝叶惹慈云。Phong phiên bối diệp nhạ từ vân

  上我慈航休错念;Thượng ngã từ hàng hưu thác niệm

  教人苦海即回头。Giáo nhân khổ hải tức hồi đầu

  慈悲群生称老母;Từ bi quần sinh xưng lão mẫu

  救难万世感能仁。Cứu nan vạn thế cãm năng nhân

  问大士为何倒坐;Vấn đại sĩ vi hà đão toạ

  恨世人不肯回头。Hận thế nhân bất khẳn hồi đầu

  太湖慈航逍遥水;Thái hồ từ hàng tiêu diêu thuỷ

  南海普渡省悟身。Nam hải Phổ độ tỉnh ngộ thân

  甘露常流功德海;Cam lộ thường lưu công đức hải

  香云遥映普陀山。Hương vân diêu ánh phổ đà sơn

  烟霞表里因心静;Yên hà biểu lý nhân tâm tịnh

  无水空澄触目新。Vô thuỷ không trình xúc mục tân

  潮音普遍华严海;Triều âm phổ biến hoá nghiêm hải

  慈竹常霏妙鬘云。Từ trúc thường phi diệu mạn vân

  喜有清音相问答;Hỷ hữu thanh âm tương vấn đáp

  绝无尘意与周旋。Tuyệt vô trần ý dữ châu tuyền

  由来古佛非女子;Do lai cổ Phật phi nữ tử

  只缘大士有婆心。Chỉ duyên đại sĩ hữu bà tâm

  紫竹林中鹦鹉戏;Tử trúc lâm trung anh vũ hý

  白莲台下善才参。Bạch liên đài hạ thiện tài tham

  难必救慈悲君子;Nan tất cứu từ bi quân tử

  雷不音忠厚圣人。Lôi bất âm trung hậu thánh nhân

  步入西山冲汉外;Bộ nhập tây sơn xung hán ngoại

  坐观东海际无涯。Toạ quan đông hải tế vô nhai

  平地分占东湖水;Bình địa phân chiêm đông hồ thuỷ

  小阁留栖南海云。Tiểu các lưu tê nam hải vân

  紫竹林中观自在;Tử trúc lâm trung quan tự tại

  洛伽山上现如来。Lạc già sơn thượng hiện như lai

  救苦寻声磁吸铁;Cứu khổ tầm thanh tư hấp thiết

  现身说法月印池。Hiện thân thuyết pháp nguyệt ấn trì

  能于众生施无畏;Năng vu chúng sanh thi vô uý

  普使世界得光明。Phổ sử thế giới đắc quang minh

  观彻宏微真自在;Quan triệt hồng vi chân tự tại

  音宣圆妙大慈悲。Âm tuyên viên diệu đại từ bi

  具大神通完十行;Cụ đại thần thông hoàn thập hành

  是真清净现三身。Thị chân thanh tịnh hiện tam thân

  翻经留作将来眼;Phiên kinh lưu tác tương lai nhãn

  问法能空现在身。Vấn pháp năng không hiện tại thân

  宝殿法轮明暗室;Bảo điện pháp luân minh ám thất

  莲台慧海渡慈航。Liên đài huệ hải độ từ hàng  

  春霭柳枝含玉露;Xuân ế liễu chi hàm ngọc lộ

  香生贝叶惹慈灵。Hương sanh bối diệp nhạ từ vân

  莲花座上春风暖;Liên hoa toạ thượng xuân phong noãn 

  杨柳枝头甘露清。Dương liễu chi đầu cam lộ thanh 

  观音妙相南海岸;Quán âm diệu tướng nam hải ngạn 

  清身常住普陀山。Thanh thân thường trú phổ đà sơn

  要除烦恼须求佛;Yếu trừ phiền não tu cầu Phật

  各有因缘莫羡人。Các hữu nhân duyên mạc tiễn nhân

  西方绿林千年翠;Tây phương lục trúc thiên niên thuý

  南海莲花九品香。Nam hải liên hoa cửu phẩm hương 

  紫竹林中观自在;Tử trúc lâm trung quan tự tại 

  白莲台上显如来。Bạch liên đài thượng hiển như lai

  积善千秋成佛法;Tích thiện thiên thu thành Phật pháp

  慈悲万载为神圣。Từ bi vạn tải vi thánh thần  

  西方绿竹千年茂;Tây phương lục trúc thiên niên mậu

  南海莲花九品香。Nam hải liên hoa cửu phẩm hương

  脚踏莲花千朵闪;Cước đạp liên hoa thiên đoá thiểm 

  手持杨柳一枝香。Thủ trì dương liễu nhất chi hương

  白莲座上弥陀佛;Bạch liên toạ thượng di đà Phật 

  紫竹林中观世音。Tử trúc lâm trung quan thế âm 

  杨柳洒遍三千界;Dương liễu sái biến tam thiên giới

  宝筏渡周亿万身。Bảo phiệt độ châu ức vạn thân

  观世无如观自在;Quan thế vô như quan tự tại 

  好心自有好儿来。Hảo tâm tự hữu hảo nhi lai 

  一瓶已足垂甘露;Nhất bình dĩ túc thuỳ cam lộ 

  万里何须问普陀。Van lí hà tu vấn phổ đà  

  七宝庄严成佛刹;Thất bảo trang nghiêm thành Phật sát

  八功德水济众生。Bát công đức thuỷ tế chúng sanh 

  杨柳枝头甘露洒;Dương liễu chi đầu cam lộ sái 

  莲花座上慧风生。Liên hoa toạ thượng huệ phong sanh

  座上莲花频结子;Toạ thượng liên hoa tần kết tử 

  瓶中杨柳自生枝。Bình trung dương liễu tự sanh chi  

  西方绿竹千年茂;Tây phương lục trúc thiên niên mậu 

  南海红莲九品香。Nam hải hồng liên cửu phẩm hương

  慈悲遍洒杨枝露;Từ bi biến sái dương chi lộ 

  善信同蒙雨泽恩。Thiện tín đồng mông vũ trạch ân

  祥云霭霭来南海;Tường vân ế ế lai nam hải 

  甘露湛湛润东方。Cam lồ trạm trạm nhuận đông phương 

  是大慈悲能自在;Thị đại từ bi năng tự tại 

  惟空色相更庄严。Duy không sắc tướng cánh trang nghiêm  

  佛法无边超苦海;Phật pháp vô biên siêu khổ hải 

  众生有愿渡慈航。Chúng sanh hữu nguyện độ từ bi

  八字对联 ( Liễn 8 chữ )


  八万四尘界连燕岭;Bát vạn tứ trần giới liên yến lỉnh

  三十三应法普蠔江。Tam thập tam ứng pháp phổ hào giang

  海中筏度大千世界;Hải trung phiệt độ đại thiên thế giới

  潮之音了无量菩提。Triều chi âm liễu vô lượng bồ đề

  渡众生在白莲座上;Độ chúng sanh tại bạch liên toạ thượng 

  挽浩劫于紫竹林中。Vãn hạo kiếp vu tử trúc lâm trung 

  显妙法于莲花座上;Hiển diệu pháp vu liên hoa toạ thượng

  洒甘露到杨柳枝头。Sái cam lộ đáo dương liễu chi đầu 

  泡影乾坤,妆成宝相;Bào ảnh càn khôn trang thành bảo tướng

  色香世界,幻出空花。Sắc hương thế giới ảo xuất không hoa 

  法雨慈云,众生受福;Pháp vũ từ vân chúng sanh thụ phước 

  金轮宝盖,两戒长明。Kim luân bảo cái lướng giới trường minh

  禅林优雅,普陀法座;Thiền lâm ưu nhã phổ đà pháp toạ 

  寺院庄严,极乐神宫。Tự viện trang nghiêm cực lạc thần cung

  海渡慈航,群生普济;Hải độ từ hàng quần sanh phổ tế 

  潮喧梵呗,万籁俱清。Triều huyên phạn bối vạn lại cụ thanh  

  一片慈悲,航帆普渡;Nhất phiến từ tâm hàng phàm phổ độ 

  千秋法愿,花雨同春。Thiên thu pháp nguyện hoa vũ đồng xuân  

  观自在身,慈云莲座;Quan tự tại thân từ vân liên toạ 

  启无遮会,法雨杨枝。Khải vô thứ hội pháp vũ dương chi  

  福慧双修,瓶花欢喜;Phước huệ song tu bình hơ hoan hỷ 

  楼台七宝,壁月庄严。Lâu đài thất bảo bích nguyệt trang nghiêm 

  地变震动,外道恐怖;Địa biến chấn động ngoại đạo khủng bố 

  天花缤纷,诸法喜欢。Thiên hoa tân phân chư pháp hỷ hoan 

  片石孤云,微窥色相;Phiến thạch cô vân vi khuy sắc tướng 

  杨枝梵海,普济苍生。Dương chi phạn hải phổ tế thương sinh 

  碧沼源通,泉流甘露;Bích chiếu nguyên thông tuyền lưu cam lộ

  翠峰烟绕,彩焕慈云。Thuý phong yên nhiểu thái hoán từ vân

  音可观乎,即空即色;Âm khả quan hô tức không tức sắc 

  士而大者,亦佛亦儒。Sĩ nhi đại giả diệc Phật diệc nhu 

  观尽古今,桑田沧海;Quan tận cỗ kim Tang điền thương hải

  音震河山,暮鼓晨钟。Âm chấn hà sơn mộ cỗ thần chung  

  观空有色,西方月朗;Quan không hữu sắc tây phương nguyệt lãng 

  音门无声,南海潮澜。Âm môn vô thanh nam hải triều lang 

  紫竹林中,阐明奥妙;Tử trúc lâm trung kiển minh ảo diệu 

  白莲台上,指点迷津。Bạch liên đài thượng chỉ điểm mê tân

  观以目成,阅世平等;Quan dĩ mục thành duyệt thế bình đẳng 

  音由心起,念佛慈悲。Âm do tâm khởi niệm Phật từ bi

  地接竹龛,声通南海;Địa tiếp trúc khảm thanh thông nam hải 

  寺开莲座,人引西天。Tự khai liên toạ nhân dẫn tây thiên   九字对联 ( Liễn đối 9 chữ )  耳观海潮音,非彼非此;Nhĩ quan hải triều âm phi bỉ phi thử

  心源甘露品,大慈大悲。Tâm nguyên cam lộ phẩm đại từ đại bi 

  甘露洒瓶中,福缘广布;Cam lộ sái bình trung phước duyên quãng bố

  慈云重座上,善果常昭。Từ vân trùng toạ thượng thiện quả thường chiêu

  翻贝叶五千,灵山自在;Phiên bối diệp ngũ thiên linh sơn tự tại 

  洒杨枝一滴,法界长春。Sái dương chi nhất trích pháp giới trường xuân

  南海慈航,宝瓶滋化雨;Nam hải từ hàng bảo bình tư hoá vũ 

  众生普渡,莲座灿恩光。Chúng sanh phổ độ liên toạ xán ân quang

  西天悬慧日,光照万姓;Tây thiên huyền huệ nhật quang chiếu vạn tánh 

  南海驾慈航,普渡众生。Nam hải giá từ hàng phổ độ chúng sanh 

  镜海渡慈航,人登觉岸;Kính hải độ từ hàng nhân đăng giác ngạn 

  莲山开法界,座彻禅灯。Liên sơn khai pháp giới toạ triệt thiền đăng

  慈航普渡,众生超苦海;Từ hàng phổ độ chúng sanh siêu khổ hải 

  悲心济世,万姓庇钧天。Từ tâm tế thế vạn tánh tỉ quân thiên  十字对联 ( Liễn đối 10 chữ )  一片婆心,总是济人利物;Nhất phiến bà tâm tổng thị tế nhân lợi vật 

  三空妙谛,惟求养性修真。Tam không diệu đế duy cầu dưỡng tánh tu chân

  音何可观,聪明本无二理;Âm hà khả quan thông minh bổn vô nhị lý 

  佛亦称寺,儒释原有同情。Phật diệc xứng tự nhu thích nguyên hữu đồng tình 

  圣名自在,大慈大悲度世;Thánh danh tự tại đại từ đại bi độ thế

  经诵普门,救苦救难寻声。Kinh tụng phổ môn cứu khổ cứu nạn tầm thanh

  优钵花开,香传三千世界;Ưu bát hoa khai hương truyền tam thiên thế giới

  菩提树长,荫遮百万人家。Bồ đề thụ trưởng ấm già bách thế nhân gia 

  假石作龛,玉佛果然自在;Giã thạch tác khảm ngọc Phật quả nhiên tự tại 

  现身说法,树根便是菩提。Hiện thân thuyết pháp thụ căn tiện thị bồ đề

  居紫竹,普渡迷津航宝筏;Cư tử trúc phổ độ mê tân hàng bảo phiệt 

  座白莲,遍施甘露拂神枝。Toạ bạch liên biến thi cam lộ phất thần chi  

  大慈大悲,到处寻声救苦;Đại từ đại bi đáo xứ tầm thanh cứu khổ 

  若隐若现,随时念彼消愆。Nhược ẩn nhược hiện tuỳ thời niệm bỉ tiêu khiên

  真观清净观,常感常瞻仰;Chân quan thanh tịnh quan thường cãm thường chiêm ngưỡng 

  妙音海潮音,净心净乐闻。Diệu âm hải triều âm tịnh tâm tịnh lạc văn

  指普天之青云,两只佛手;Chỉ phổ thiên chi thanh vân lưỡng chỉ Phật thủ 

  视众生如赤子,一片婆心。Thị chúng sanh như xích tử nhất phiến bà tâm 

  佛法无边,静里常观自在;Phật pháp vô biên tịnh lý thường quan tự tại 

  慈云广济,空中密见如来。Từ vân quãng tế không trung mật kiến như lai 

  了知自性,元明反闻自性;Liễu tri tự tánh nguyên minh phản văn tự tánh

  应以何身,得度即现何身。Ứng dĩ hà thân đắc độ tức hiện hà thân 

  绘南海于东瀛,千峰一笔;Hội nam hải vu đông dinh thiên phong nhất bút 

  联西天于北淡,异地同源。Liên tây thiên vu bắc đạm dị địa đồng nguyên 

  依日月以为灯,慈光普照;Y nhật nguyệt dĩ vi đăng từ quang phổ chiếu 

  布云雷而作雨,恩泽咸敷。Bố vân lôi nhi tác vũ ân trạch hàm phu  十一字对联 ( Liễn đối 11 chữ )  随处现身,芙蓉花面春风暖;Tuỳ xứ hiện thân phù dung hoa diện xuân phong noãn 

  寻声赴感,杨柳枝头甘露香。Tầm thanh phó cãm dương liễu chi đầu cam lộ hương  

  鹦鹉和鸣,福慧夙根传桂子;Anh vũ hoà minh phước huệ túc căn truyền quế tử

  麒麟抱送,庄严佛果妙莲花。Kỳ lân bào tống trang nghiêm Phật quả diệu liên hoa 

  若不回头,谁替你救苦救难;Nhược bất hồi đầu thuỳ thế nê cứu khổ cứu nạn 

  如能转念,何须我大慈大悲。Như năng truyền niệm hà tu ngã đại từ đại bi

  音亦可观,方信聪明无二用;Âm diệc khả quan phiowng tín thông minh vô nhị dụng 

  佛能称士,须知儒释本同源。Phật năng xưng sĩ tu tri nho thích bổn đồng nguyên 

  暮鼓晨钟,惊醒世途名利客;Mộ cổ thần chung kinh tỉnh thế đồ danh lợi khách 

  朝经夕梵,唤回苦海梦中人。Triêu kinh tịch phạn hoán hồi khổ hải mộng trung nhân  

  仙梵递鸡声,好梦也须唤醒;Tiên phạn đệ kê thanh hảo mộng dã tu hoán tỉnh 

  佛光照湖水,妙莲不是空栽。Phật quang chiếu hồ thuỷ diệu liên bất thị không tài 

  云起慈门,愍彼群迷不易悟;Vân khởi từ môn mẫn bỉ quần mê bất dị ngộ 

  波腾愿海,怜伊佛性了无殊。Ba đằng nguyện hải lân y Phật tánh liễu vô thù 

  音可能观,观遍黄山开慧眼;Âm khả năng quan quan biến huỳnh sơn khai huệ nhãn 

  士何以大,大如沧海显婆心。Sĩ hà dĩ đại đại như thương hửi hiện bà tâm 

  香阁峙中流,万众恒河自在;Hương các trĩ trung lưu vạn chúng hằng hà tự tại 

  慈灯悬彼岸,千年般若常明。Từ đăng huyền bỉ ngạn thiên niên ban nhược thường minh 

  飞来峰前,大士威灵赐赤子;Phi lai phong tiền đại sĩ uy linh thí xích tử 

  九华山上,众佛显应救苍生。Cửu hoa sơn thượng chúng Phật hiển ứng cứu thương sanh  

  杨柳枝头,点点甘露洒乾坤;Dương liễu chi đầu điễm điễm cam lộ sái càn khôn 

  芙蓉面上,阵阵春风荡人间。Phù dung diện thượng trận trận xuân phong đãng nhân gian

  玉振金声,观听从新虔敬礼;Ngọc chấn kim thanh quan thính chúng tân kiền kính lễ

  皇王谛帝,音容想见大慈悲。Hoàng vương đề đế âm dung tưởng kiến đại từ bi

  普门示现,慈悲济物无形相;Phổ môn thị hiện từ bi tế vật vô hình tướng

  洛伽常定,喜舍能行皆观音。Lạc già thường định hỷ xả năng hành giai quán âm 

  千眼遍彰,明挈群生归正觉;Thiên nhãn biến chương minh khiết quần sanh quy chánh giác 

  慈悲广被,暗消七难见升平。Từ bi quãng bị ám tiêu thất nạn kiến thăng bình 

  持钵咒大江,淘尽恒河沙数;Trì bát chú đại giang đào tận hằng hà sa số 

  回轮生满月,送来梵海潮音。Hồi luân sanh mãn nguyệt tống lai phạn hải triều âm

  一点灵苗,在此处好生培养;Nhất điểm linh miêu tại thử xứ hảo sanh bồi dưỡng 

  十分善果,到彼岸自有报施。Thập phân thiện quả đáo bỉ ngạn tự hữu báo thi 

  云拥观音,莲台萌三千世界;Vân ủng quan âm liên đài minh tam thiên thế giới

  山呼菩萨,法水滋八百湖天。Sơn hô bồ tát pháp thuỷ tư bát bách hồ thiên 

  云护慈航,普渡众生离苦海;Vân hộ từ hàng phổ độ chúng sanh ly khổ hải

  山凌碧落,频迎玉露化甘泉。Sơn lăng bích lạc tần nghinh ngọc lộ hoá cam tuyền 

  观听四方岩,到此如临南海;Quan thính tứ phương nham đáo thử như lâm nam hải

  音容千古在,何须别问西天。Âm dung thiên cỗ tại hà tu biệt vấn tây thiên  

  沧海横流,仗大士消除灾孽;Thương hải hoành lưu trượng đại sĩ tiêu trừ tai nghiệt

  慈云普护,赖观音庇佑群生。Từ vân phổ hộ lại quan âm tí hựu quần sanh 

  发一片慈心,愿渡众生登彼;Phát nhất phiến từ tâm nguyện độ chúng sanh đăng bỉ

  现千只法手,频垂一叶作舟。Hiện thiên chỉ pháp thủ tần thuỳ nhất diệp tác châu

  观察人间,功名富贵一场梦;Quan sát nhân gian công danh phú quí nhất trường mộng

  音闻佛阁,生灭垢净万法空。Âm văn Phật các sanh diệt cấu tịn vạn pháp không 

  南海波平,现出莲花千朵秀;Nam hải ba bình hiện xuất liên hoa thiên đoá tú

  普陀月上,飘来丹桂一枝香。Phổ đà nguyệt thượng phiêu lai đan quế nhất chi hương

  灵显香山,佛德崴崴成大士;Linh hiển hương sơn Phật đức uy uy thành đại sĩ

  泉生贡水,黎民济济庆观音。Tuyền sanh cống thuỷ lê dân tế tế khánh quan âm 

  心地光明,依样莲台观自在;Tâm địa quang minh y dạng liên đài quan tự tại 

  禅机参透,从来佛法可圆通。Thiền cơ tham thấu tùng lai Phật pháp khả viên thông

  似实若虚,水月观从无处起;Tự thực nhược hư thuỷ nguyệt quan tùng vô xứ khởi 

  疑非却是,慈悲音自妙中生。Nghi phi khước thị từ bi âm tự diệu trung sanh 

  即色即空,现菩萨身而说法;Tức sắc tức không hiện bồ tát thân nhi thuyết pháp

  大悲大愿,指恒河沙以为期。Đại từ đại nguyện chỉ hằng hà sa dĩ vi kỳ

  观见西天,法雨频来净俗世;Quan kiến tây thiên pháp vũ tần lai tịnh tục thế

  音扬南海,慈云常现护禅关。Âm dương nam hải từ vân thiowngf hiện hiij thiền quan 

  观察周详,西方绿竹千年翠;Quan sát châu tường tây phương lục trúc thiên niên thuý

  音传广达,南海莲花九品红。Âm truyền quãng đạt nam hải liên hoa cửu phẩm hương

  观望庄严,筏渡迷津南海去;Quan vọng trang nghiêm phoeetj độ mê tân nam hải khứ

  音容泽化,绳开觉路北山来。Âm dung trạch hoá thằng khai giác lộ bắc sơn lai  

  万感灵通,甘分杨柳枝头露;Vạn cãm linh thông cam phân dương liễu chi đầu lộ

  一声救苦,香散莲花座上春。Nhất thanh Cứu khổ hương tán liên hoa toạ thượng xuân

  净瓶玉露,洒向人间都是爱;Tịnh bình ngọc lộ sái hướng nhân gian đô thị ái

  菩萨心肠,惠及苍生最有情。Bồ tát tâm trường huệ cập thương sanh tối hữu tình 

  圆满十方,观千手眼而济渡;Viên mãn thập phương quan thiên thủ nhãn nhi tế độ 

  通达三世,具大慈悲以舟航。Thông đạt tam thế cụ đại từ bi dĩ châu hàng

  观以无心,何来何去何自在;Quan dĩ vô tâm hà lai hà khứ hà tự tại

  音非法像,是空是色是圆通。Âm phi pháp tượng thị không thị sắc thị viên thông

  欲济苍生,我佛坦然能剖腹;Dục tế thương sanh ngã Phật thản nhiên năng phẩu phúc

  遍观世事,人间难得见真心。Biến quan thế sự nhân gian nan đắc kiến chân tâm 

  看去慈悲,面向有情常剖腹;Khán khứ từ bi diện hướng hữu tình thường phẩu phúc 

  得来启迪,胸怀无昧即开心。Đắc lai khải địch hung hoài vô muội tức khai tâm 

  观音听音,万千慧眼明胜景;Quan âm thính âm vạn thiên huệ nhãn minh thắng cảnh

  大士重才,十亿天兵驾慈航。Đại sĩ trọng tài thập ức thiên binh giá từ hàng  

  座上莲花,饶有西湖三月景;Toạ thượng liên hoa nhiêu hữu tây hồ tam nguyệt cảnh

  瓶中杨柳,分来南海一枝春。Bình trung dương liễu phân lai nam hải nhất chi xuân

  履险如夷,绝域殊乡通宝筏;Lý hiễm như di tuyệt vực thù hương thông bảo phiệt 

  有求必应,风恬浪静托慈航。Hữu cầu tất ứng phong điềm lãng tịnh thác từ hàng 

  随类现形,智炬高擎游法界;Tuỳ loại hiện hình trí cự cao kinh du pháp giới 

  寻声救苦,悲心广运入娑婆。Tầm thanh cứu khổ bi tâm quãng vận nhập sa bà  十二字对联 ( Liễn đối 12 chữ )  南海驾慈航,普渡众生登觉岸;Nam hải giá từ hàng phổ độ chúng sanh đăng giác ngạn 

  西方悬佛日,光照万姓庇钧天。Tây phương huyền Phật nhật quang chiếu van tánh tỉ quân thiên 

  石作清净身,无声色香味触法;Thạch tác thanh tịnh thân vô thanh sắc hương vị xúc pháp 

  露为功德水,救兵火疫厉凶年。Lộ vi công đức thuỷ cứu bonh hoả dịch mại hung niên 

  妙相圆融,遍尘刹而无求不应;Diệu tương viên dung biến trần sát nhi vô cầu bất ứng 

  悲心志切,度群生而有感皆通。Bi tâm chí thiết độ quần sanh nhi hữu cãm giai thông 

  默祷现金身,不舍大悲示妙相;Mặc đảo Hiện kim thân bất xá đại bi thị Diệu tướng

  至心称圣号,即蒙显应慰群情。Chí tâm xưng thánh hiệu tức mông hiện ứng uỷ quần tình

  但能色相俱空,何须别求南海;Đản năng sắc tướng cụ không hà tu biệt cầu nam hải 

  若使菩心自在,此处即是西天。Nhược sử bồ tâm tự tại thử xứ tức thị tây thiên 

  莲台放毫光,普度众生开觉路;Liên đài phóng hào quang phổ độ chúng sanh khai giác lộ

  杨柳洒甘露,净化人间尽吉祥。Dương liễu sái cam lộ tịnh hoá nhân gian tận cát tường  

  佛法总慈悲,杨枝洒去咸甘露;Phật pháp tổng từ bi dương liễu chi sái khứ hàm cam lộ

  道场犹汉魏,雨花飞来礼戒坛。Đaoh trường do hán nguỵ vũ hoa phi lai lễ giới đàn

  清净在音闻,倾耳循声度苦厄;Thanh tịnh tại âm văn khuynh nhĩ thuần thanh độ khổ ách 

  妙明原性觉,现身说法证圆通。Diệu minh nguyên tánh giác hiện thân thuyết pháp chứng viên thông

  紫竹坐清风,吹开云雾千年绕;Tử trúc toạ thanh phong suy khai vân vụ thiên niên nhiểu 

  玉瓶注法雨,洒遍乾坤万户春。Ngọc bình chú pháp vũ sái biến càn khôn bạn hộ xuân

  观看天下事,有几个在情在理;Quan khán thiên hạ sự hữu kỷ cá tại tình tại lý 

  音从海外来,无一人知是知微。Âm tùng hải ngoại lai vô nhất nhân tri thị tri vi

  传说那苦海迷津,赖慈航大士;Truyền thuyết na khổ hải mê tân lại từ hàng đại sĩ

  指点着禅关胜境,是天竺蓬莱。Chi điểm chước thiền quan thắng cảnh thị thiên trúc bồng lai 

  现大士化身,问谁仙佛因缘在;Hiện đại sĩ hoá thân vấn thuỳ tiên phật nhân duyên tại

  即越王遗迹,从古英雄感慨多。Tức việt vương di tích tùng cỗ anh hùng cãm khái đa

  南海驾慈航,普渡众生登觉岸;Nam hải giá từ hàng phổ độ chúng sanh đăng giác ngạn

  西方悬慧日,光昭万姓庇钧天。Tây phương huyền huệ nhật quang chiêu vạn tánh tỉ quân thiên  

  救世有同心,宝相齐辉南海月;Cứu thế hữu đồng tâm bảo tướng tề huy nam hải nguyệt 

  现身来说法,白衣犹染泰山云。Hiện thân lai thuyết pháp bạch y do nhiễm thái sơn vân 

  孽海望援多,要展慈悲终费手;Nghiệt hải vọng viện đa yếu triển từ bi chung phí thủ

  佛航撑力少,还须指臂作帮身。Phật hàng chưởng lực thiểu hoàn tu chỉ tí tác ban thân

  紫竹引风光,相尽观空成妙谛;Tử trúc dẫn phong quan tương tận quan không thành diệu đế 

  大云施化雨,珠明玉润见普门。Đại vân thi hoá vũ châu minh ngọc nhuận kiến phổ môn 

  弱海泛慈航,紫竹林中观自在;Nhược hải phạp từ hàng tử trúc lâm trung quan tự tại 

  莲花呈妙相,普陀山寺礼南无。Liên hoa trình diệu tướng phổ đà sơn tự lễ nam vô

  南海现慈光,彩云捧出红莲座;Nam hải hiện từ quan thái vân bổng xuất hồng liên toạ

  香山呈秀色,瑞日揭开碧云天。Hương sơn trình tú sắc thoại nhật yết Khai bích vân thiên

  南海驾慈云,普渡众生登觉岸;Nam hải giá từ vân phổ độ chúng sanh đăng giác ngạn

  西方悬瑞日,光照万姓庇钧天。Tây phương huyền thoại nhật quang chiếu vạn tánh tí quân thiên  

  观察世事千秋,善恶终经吾眼;Quan sát thế sự thiên thu thiện ác chung kinh ngô nhãn

  音听祈声百遍,真虚后见尔心。Âm thính kỳ thanh bách biến chân hư hậu kiến nhĩ tâm 

  莲座拥慈云,神超两大形骸外;Liên toạ ủng từ vân thần siêu lưỡng đại hình hài ngoại

  柳瓶分法水,道在群生博济间。Liễu bình phân pháp thuỷ đạo tại quần sanh bạt tế gian

  宝鼎现庄严,金碧装成安乐刹;Bảo đỉnh hiện trang nghiêm kim bích trang thành an lạc sát 

  佛光呈壮丽,云霞照出普陀山。Phật quang trình tráng lệ vân hà chiếu xuất phổ đà sơn  

  莲座耸天台,碧海浪花翻钵水;Liên toạ tủng Thiên đài bích hải lãng hoa phiên bát thuỷ

  贝音喧月乌,翠岑云树绣山衣。Bối âm huyên nguyệt điểu thuý sầm Vân thụ tú sơn y

  福资亿兆,出苦海以登欢喜场;Phước tư ức triệu xuất khổ hải tự đăng hoan hỷ trường 

  普济众生,泛慈航而游极乐园。Phổ tế chúng sanh phạp từ hàng nhi du cực lạc viên  

  像从南海渡东林,善根归净土;Tượng tùng nam hải độ đông lâm thiện căn quy tịnh thổ 

  客自西华顶北岛,喜气满慈航。Khách tự tây hoá đỉnh bắc đảo hỷ khí mãn từ hàng   十三字对联 ( Liễn đối 13 chữ )  即色即空,现慈悲相,吾无隐尔;Tức sắc tức không hiện từ bi tướng ngô vô ẩn nhĩ 

  是万是一,具手眼人,自能辩之。Thị vạn thị nhất cụ thủ nhãn nhân tự nâng biện chi

  入三摩地,示现普门,千江月影;Nhập tam ma địa dị hiện phổ môn thiên giang nguyệt ảnh 

  得自在观,赴感群念,万卉春容。Đắc tự tại quan phó cãm quần niệm van ? xuân dung

  静听夜半钟声,声声唤醒主人梦;Tịnh thính dạ bán chung thanh thanh thanh hoán tỉnh chủ nhân mộng 

  试看庭前月色,色色全彰古佛心。Thí khán đình tiền nguyệt sắc sắc sắc toàn chương cỗ Phật tâm

  西天悬慧日,光临万姓大庇人天;Tây thiên huyền huệ nhật quang lâm vạn tánh đại tí nhân thiên

  南海驾慈航,普渡群生同超苦海。Nam hải giá từ hàng phổ độ quần sanh đồng siêu khổ hải  

  幢弹指化身,无非存大慈大悲念;Chàng đạn chỉ hoá thân vô phi tồn đại từ đại bi niệm

  看低眉垂手,毕竟是救苦救难人。Khán để Mi thuỳ thủ tất cánh thị quan âm cứu khổ cứu nạn nhân

  三十二应尽随机,谁是观音本体;Tam thập nhị ứng tận tuỳ cơ thuỳ thị quan âm bổn thể 

  百千万行皆冥妙,莫非正法金身。Bách thiên vạn hành giai minh diệu mạc phi chánh pháp kim thân 

  观摩三千世界,因缘未卜狮头白;Quan ma tam thiên thế giới nhân duyên vị bốc sư đầu bạch 

  音绕百尺楼台,慈航普渡岩殿新。Âm nhiểu bách xích lâu đài từ hàng phổ độ nham điện tân 

  甘露洒人间,现清净身、说平等法;Cam lộ sái nhân gian hiện thanh tịnh thân thuyết bình đẳng pháp 

  慈航通彼岸,以自在力、显大神通。Từ hàng thông bỉ ngạn dĩ tự tại lực hiển đại thần thông   十四字对联 ( Liễn đối 14 chữ )  极手眼之圆通,观千万身无非自在;Cực thủ nhãn chi viên thông quan thiên vạn thânvoo phi tự tại 

  统凡圣而摄受,度一切苦不尽慈悲。Thống phàm thánh nhi nhiếp thụ độ nhất thiết khổ bất tận từ bi

  愿为杨柳瓷瓶一滴水,洒三千世界;Nguyện vi dương liễu sứ bình nhất trích thuỷ sái tam thiên tế giới 

  尚有芙蓉粉本百花笺,写亿万观音。Thượng hữu phù dung phấn bổn bách hoa tiên tả ức quan âm 

  观音是弥陀化身,紫竹林开无量寿;Quam âm thị di đà hoá thân tử trúc lâm khai vô lượng thọ 

  雷塠有面然古像,乌尤寺现洛伽山。Lôi chuỳ Hữu diện nhiên cỗ tượng ô vưu tự hiện lạc già sơn 

  彼岸要同登,叹苦海波中,千般变化;Bỉ ngạn yếu đồng đăng thán khổ hải ba trung thiên ban biến hoá 

  迷津休再误,看慈航渡处,一片空明。Mê tân hưu tái ngộ khán từ hàn độ xứ nhất phiến không minh

  觉路许跻攀,看贝叶翻幢,莲花拂座;Giác lộ hứa tế bàn khán bối diệp phiên chàng liên hoa phất toạ 

  智灯同照耀,愿东陲雨注,南海波平。Trí đăng đồng chiếu diệu nguyện đông thuỳ vũ chú nam hải ba bình  十五字对联 ( Liễn đối 15 chữ )  誓深似海,善应诸方,杨柳枝头甘露洒;Thệ thâm tự hải thiện ứng chư phương dương liễu chi đầu cam lộ sái 

  发大慈悲,成妙功德,恒沙世界宝莲开。Phát đại từ bi thành diệu ccoong đức hằng sa thế giới bảo liên khai

  即佛即心,愿众生共乐慈悲,永无苦难;Tức Phật tức tâm nguyện chúng sanh cộng lạc từ bi vĩnh vô khổ nạn 

  随感随应,信世界不离因果,便是菩提。Tuỳ cãm tuỳ ứng tín thế giới bất ly nhân quả tiện thị bồ đề 

  慈航普渡,南海金波,紫竹婆娑星月路;Từ hàng phổ độ nam hải kim ba tử trúc bà sa tinh nguyệt lộ 

  法岸浮屠,西天锡栖,祥云缭绕灵山峰。Pháp ngạn phù đồ tây thiên thí thê tường vân liễu nhiễu linh sơn phong

  福曜西临,法苑宏开,曾向南朝寻旧址;Phước diệu tây lâm pháp uyển hồng khai tằng hướng nam triêu tầm cựu chỉ

  星辰北拱,佛光普照,已看东海不扬波。Tinh thần bắc cống Phật quang phổ chiếu dĩ khán đông hải bất dương ba 

  菩提会菩提,具大神通,忽现千般千眼;Bồ đề hội bồ đề cụ đại thần thông hốt hiện thiên ban thiên nhãn 

  自在观自在,是真佛力,总有慈念慈悲。Tự tại quan tự tại thị chân Phật lực tổng hữu từ niệm từ bi

  南海观音,为百姓消灾解厄、救苦救难;Nam hải quan âm vi bách tính tiêu tai giải ách cứu khổ cứu nạn

  西天菩萨,保万民生男育女、易养易成。Tây thiên bồ tát bảo vạn dân sinh nam dục nữ dị dưỡng dị thành

  随处化身,不生不灭,莲花座上春风暖;Tuỳ xứ hoá thân bất sanh bất diệt liên hoa toạ thượng xuân phong noãn 

  寻声救苦,大慈大悲,杨柳枝头甘露香。Tầm thanh cứu khổ đại từ đại bi dương liễu chi đầu cam lộ hương 

  怀中红孩儿,天留魔种,总是放他不下;Hoài trung hồng hài nhi thoeen lưu ma chủng tổng thị phóng tha bất hạ 

  脚下白莲朵,地吐名花,怡然坐我于中。Cước hạ bạch liên đoá địa thố danh hoa di nhiên toạ ngã thủ trung

  大德大道大信大时,发大慈悲总凭大士;Đại đức đại đạo đại tín đại thời phát đại từ bi tổng bằng đại sĩ 

  观国观民观人观我,要观自在莫若观音。Quan quốc quan dân quan nhân quan ngã yếu quan tự tại mạc nhược quan âm 

  大慈大悲,广为众生说,是菩萨无止法;Đại từ đại bi quãng vi chúng sanh thuyết thị bồ tát vô chỉ pháp

  千手千眼,能除一切苦,为金刚不坏身。Thiên thủ thoeen nhãn năng trừ nhất thiết khổ vi kim cang bất hoại thân 

  座涌莲花,普渡慈航,胜似西湖三月景;Toạ dũng liên hoa phổ độ từ hàng thắng tự tây hồ tam nguyệt cảnh

  瓶播杨柳,遍洒甘露,正如南海一枝春。Bình bá dương liễu biến sái cam lộ chánh như nam hải nhất chi xuân   十六字对联 ( Liễn đối 16 chữ )  自有佛法以来,无不皆仰大士寻声救苦;Tự hữu Phật pháp dĩ lai vô bất giai ngưỡng đại sĩ tầm thanh cứu khổ 

  欲渡众生至尽,惟如所说普门随应现身。Dục độ chúng sanh chí tận duy như sở thuyết phổ môn tuỳ ứng hiện thân 

  证诸佛本妙觉心,安住寂光,享真常法乐;Chứng chu Phật bổn diệu giácbtaam an trú tịch quang hưỡng chân thường pháp lạc 

  愍众生迷如来藏,现身尘刹,作得度因缘。Mân chúng sanh mê như lai tàng hiệnnthaan trần sát tác đắc độ nhân duyên

  浮玉现瞿昙,宝络庄严,法界三千宏觉路;Phù ngọc hiện cù vân bảo lạc trang nghiêm pháp giới tam thiên hồng giác lộ

  留云空色相,镜台明朗,因缘十二结慈心。Lưu vân không sắc tướng kính đài minh lãng nhân duyên thập nhị kết từ tâm

  观去本皆空,看山前花放水流,无非幻境;Quan khứ bổn giai không khán sơn tiền hoa phóng thuỷ lưu vô phi ảo cảnh

  昔从何处起,听门外渔歌樵唱,尽是天机。Tích tùng hà xứ khởi thính môn ngoại ngư ca tiều xướng tận thi thiên cơ   十七字对联 ( Liễn đối 17 chữ )  永驾慈航,弘愿普渡,引众生同登西天乐土;Vĩnh giá từ hàng hoằng nguyện phổ độ dẫn chúng sanh đồng đăng tây thiên lạc thổ

  安居竹林,闻声救苦,导三界共瞻南海慈云。An cư trúc lâm văn thanh cứu khổ đạo tam giới cộng chiêm nam hải từ vân

  何须亲诣普陀岩,感而遂通,东海不殊南海;Hà tu thân chỉ phổ đà nham cãm nhi toại thông đông hải bất thù nam hải

  即此便是观自在,远无弗届,闲云尽是慈云。Tức thử tiện thị quan tự tại viễn vô phất giới nhàn vân tận thị từ vân

  此地有修竹茂林,半郭半村,全揽东皋胜景;Thử địa hữu tu trúc mậu lâm bán quách bán thôn toàn lãm đông ba thắng cảnh

  何处无慈航宝筏,一丘一壑,居然南海奇观。Hà xứ vô từ hàng bảo phiệt nhất khâu nhất hắc cư nhiên nam hải kỳ quan

  悟空色数言,观己观人,历千百劫金身不坏;Ngộ không sắc số ngôn quan kỷ quan nhân lịch thiên bách kiếp kim thân bất hoại

  本慈悲两字,救苦救难,俾亿万年佛法常兴。Bổn từ bi lưỡng tự cứu khổ cứu nạn ti ức vạn niên Phật pháp thường hưng

  结来香火因缘,先后廿年,持节重游闽越地;Kết lai hương hoả nhân duyên tiên hậu niêm niên trì tiết trùng du mân việt địa 

  同是大千世界,海天一览,置身如在普陀山。Đồng thị đại thiên thế giới hải thiên nhất lãm trực thân như tại phổ đà sơn

  霞彩见南州,是大慈大悲,一片婆心连眷属;Hà thái kiến nam châu thị đại từ đại bi nhất phoeens bà tâm liên quyến thuộc

  潮音出西竺,能救苦救难,万家民命共皈依。Triều âm xuất tây trúc năng cứu khổ cứu nạn vạn gia dân mệnh cộng quy y 

  曹溪法雨、南海慈云,此地是道场,龙宫涌现;Tào khê pháp vũ nam hải từ vân thử địa thị đạo trường long cung dũng hiện

  弥勒华林、释迦净土,我师无量寿,鹫岭同参。Di lặc hoa lâm thích ca tịnh thổ ngã sư vô lượng thọ cưu lỉnh đồng tham 

  十八字对联 ( Liễn đối 18 chữ )


  妙智入婆娑,普现卅二应身,遍引迷津归觉海;Diệu trí nhập bà sa phổ hiện san nhị ứng thân biến dẫn mê tân quy giác hải

  舍生沦火宅,誓洒万千甘露,潜消毒焰化慈云。Xả sanh luân hoả trạch thệ sái vạn thiên cam lộ tiềm tiêu độc diệm hoá từ vân   十九字对联 ( Liễn đối trên 19 chữ ) Dùng đễ tham khảo nên không phiên hán việt .  莽诸天结欢喜因缘,上乘谁参,遍洒琼浆满黄浦; 

  只此地是华严世界,中央宛在,故教银汉接红墙。 

  若有百千万众生,礼拜供养,皆得解脱罗刹之难; 

  受持六二亿菩萨,常念恭敬,便生福德智慧之果。 

  石麟从天上飞来,多承佛力扶持,沾被慈云甘露; 

  玉燕皆梦中幻想,还信心田培养,载成桂子兰孙。 

  琳宫梵宇照江天,看劫余金碧交辉,重见光明世界; 

  紫竹白莲传色相,求厥后芝兰竞秀,常荫积善人家。 

  眼前即是西方,面钱塘,背鉴湖,祗树宝莲成胜界; 

  心向何须南海,左仙阁,右福地,龙飞凤舞护灵山。   二十字对联 ( Liễn đối 20 chữ )  从闻思修入三摩地,恩法赞难穷,摄念佛人归净土; 

  具大慈悲现千手眼,威神真叵测,尽尘刹海度群荫。 

  龙海涌潮音,合众生心以正声闻,到处可参观自在; 

  宏沙清浩劫,现女子身而说法戒,普天同感大慈悲。   二十一字对联 ( Liễn đối 21 chữ )  拜佛不必往南海普陀,看莲座现一片慈云,莫非大士; 

  救苦岂只在东亚华夏,凭杨枝洒几滴甘露,可活众生。 

  西方贝叶演真经,如闻如来,总不出戒定慧三条法要; 

  南海莲花生妙相,自观自在,也只消闻思修一味圆通。 

  无目何观,无耳何音,须知慧自定生,得之即佛门种子; 

  惟大能化,惟土能神,谁知禅以儒贯,发而为天下慈悲。   二十二字对联 ( Liễn đối 22 chữ )  金身丈六现如来,色色空空,存一片婆心,普渡无边烦恼; 

  法界三千归正觉,生生灭灭,愿十方修性,同沾上乘菩提。   二十三字对联 ( Liễn đối 23 chữ )  大幢作屏藩,幸城市有此灵山,仗许多佛力神威,扶持世界; 

  长江如匹练,慨人世无边苦海,渡不尽名樯利楫,消受风波。 

  为众生稽首,慈云借甘露一盂,醮上柳枝,追洒诸天从此始; 

  笑词客前身,明月爱清风两袖,携来亭畔,转疑仙境在人间。 

  于楞严会上演说圆通,次第示六解一亡,清净独推真教体; 

  向阎浮界中拔救苦难,应化遍四生三有,刹尘普现紫金身


  _________________

  汾陽世澤
  觀音寺對聯 ( Liễn đối Quan Âm Tự ) 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 8:11 pm