Trấn Tường Thi Tuyển


  分月女壽聯 ( Liễn thọ nữ theo tháng )

  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  分月女壽聯 ( Liễn thọ nữ theo tháng ) Empty 分月女壽聯 ( Liễn thọ nữ theo tháng )

  Post  UtKhen on Mon Jun 10, 2013 4:17 pm

  分月女壽聯 ( Liễn thọ nữ theo tháng )

  正月 ( Tháng 1 )
  萱草忘憂徵㦤德-Huyên thảo vong ưu vi ý đức
  椒花献颂祝遐龄 Tiêu hoa Hiến tụng chúc hà linh .
   梅帐寒消花益寿-Mai trướng hàn tiêu hoa ích thọ
   萱帏春护早生香 Huyên vi xuân hộ tảo sanh hương .
   黍谷回春椒盘献瑞-Thử cốc hồi xuân tiêu bàn hiến thoại
   萱堂称庆柏酒延禧 Huyên đường xưng khánh báh tửu diên hy .
  凤纪調元春浓萱幄-Phụng kỷ điều nguyên xuân nồng huyên ốc
  鹤筹潻算庆溢蘭陔 Hạc trì thiêm toán khánh dật lan cai .
   芝帏呈祥共春旗一色-Chi vi trình tường cộng xuân kỳ nhất sắc
   椒觞献瑞祝寿母千秋 Tiêu thương hiến thoại chúc thọ mẫu thiên thu .
  睟盤荐新西母蟠桃子熟-Tuy bàn tiến tân tây mẫu bàn đào tử thục
  酉樽益寿北堂萱草春長 Dậu tôn ích thọ bắc đường huyên thảo xuân trường .

  二月 ( Tháng 2 )
  花朝丽景推佳节-Hoa triêu lệ cảnh thôi giai tiết
  萱座慈龄祝大年 Huyên toạ từ linh chúc đại niên .
   今日正逢萱草寿-Kim nhật chánh phùng huyên thảo thọ
   前身合是香花仙 Tiền thân hiệp thị hương hoa tiên .
   萱庭春长良辰设帏-Huyên đình xuân trưởng lương thìn thiết nhật
   杏林日丽绮席称觞 Hạnh lâm nhật lệ kỳ tịch xưng thương .

  三月 ( Tháng 3 )
  天朗气清延晷景-Thiên lãng khí thanh diên quĩ cảnh
  辰良日吉祝慈龄 Thìn lương nhật cát chúc từ linh .
   露湛芝田萱荣堂北-Lộ trạm chi điền huyên vinh đường bắc
   日长蓬岛桃熟池西 Nhật trường bồng đảo đào thục trì tây .
   曲水湔裙春光正好-Khúc thuỷ quyên quần xuân quang chánh hảo
   慈闱设帏寿算无疆 Từ vi thiết vi thọ toán vô cương .
  鹤算潻筹慈云霭瑞-Hạc toán thiêm trù từ vân ế thoại
  兕觥进酒曲水流春 Đẩu quăng tấn tửu khúc thuỷ lưu xuân .

  四月 ( Tháng 4 )
  麥穗黄時开绮宴-Mạch huệ hoàng thời khai kỷ yến
  萱花翠色映慈闈 Huyên hoa thuý sắc ánh từ vi .
  梅子绽时酣夏雨-Mai tử điện thời cam hạ vũ
  萱花称滿霭慈云 Huyên hoa xưng mãn ế từ vân .
   蔷薇香送清和月-Tường vi hương tống thanh hoà nguyệt
   芍药祥天富贵花 Thược dược thưngd thiên phú quí hoa .
   首夏清和长春富贵-Thủ hạ thanh hoà trường xuân phú quí
   慈云庇护爱日绵长 Từ vân tí hộ ái nhật miên trường .
  設帨良辰龙华啓会-Thiết duyệt lương thìn long hoa khải hội
  称觞令旦鹤算潻筹 Xưng thương lệnh đản hạc toán thiêm trù .

  五月 ( Tháng 5 )
   艾叶香浓笼彩帏-Ngãi diệp hương nồng lung thái vỉ
   榴花色艳映斑衣 Lựu hoa sắc diễm ánh ban y .
  一曲薰琴傅淑德-Đức khúc huân cầm bạc thục đức
  百年萱戺祝遐龄 Bách niên huyên kỷ chúc hà linh .
  婺煥中天蒲觞介寿-Vụ hoán trung thiên phổ thương giới thọ
  帨悬正午榴蕊增辉 Duyệt huyền chánh ngọ lựu nhuỵ tăng huy .
   兰阁风薰绮琴解愠-Lan các phong huân kỳ cầm giải ẩn
   萱庭日丽彩缕延龄 Huyên đình nhật lệ thái lữ diên linh .
   午月庆芳辰堂前萱草分眉绿- Ngọ nguyệt khánh phương thìn đường tiền huyên thảo phân my lục
   婺星耀瑞彩阶下榴花照眼红 Vụ tinh diệu thoại thái giai hạ lựu hoa chiếu nhãn hồng .

  六月 ( Tháng 6 )
  碧沼荷开呈丽景-Bích chiếu hà khai trình lệ cảnh
  瑶池桃熟啓花筵 Diêu trì đào thục khải hoa diên .
   华堂设帏绵瓜瓞-Hoa đường thiết vỉ miên qua giá
   水榭开筵赏藕花 Thuỷ tạ khai diên thưởng ngẩu hoa .
   荷诏风清良辰揽揆-Hà chiếu phong thanh lương thìn lãn quỉ
   萱堂日永大庆称觞 Huyên đường nhật vĩnh đại khánh xưng thương .
  碧沼荷开灵娥初度-Bích chiếu hà khai linh nga sơ độ
  瑶池桃熟王母長生 Diêu trì đào thục vương mẫu trường sinh .
   萱草祝长春奏乐新翻金缕曲Huyên thảo chúc trường xuân tấu nhavj tân phiên kim lữ khúc
   莲花庆生日称觞合献碧筒杯 Liên hoa khánh sanh nhật xưng thương hợp hiến bích đồng bôi .

  七月 ( Tháng 7 )
   穿针乞巧添长缕-Xuyên châm khất xảo thiêm trường thọ
   舞彩承欢有老莱 Vũ thái thừa hoan hữu lão lai .
  云拥彩鸾王母至-Vân ủng thái loan vương mẫu chí
  花开金凤天星明 Hoa khai kim phụng thiên tinh minh .
  星耀銀河织女錫寿-Tinh diệu ngân hà chức nữ thí thọ
  樽开碧月王母称觞 Tôn khai bích nguyệt vương mẫu xưng thương .
   鹊驾填桥天孙锡寿-Thước giá thận kiều thiên tôn thí thọ
   兕觥进酒王母临筵 Đẩu quăng tấn tửu vương mẫu lâm diên .

  八月 ( Tháng 8 )
   丹桂飘香开月阙-Đan quế phiêu hương khai nguyệt quyết
   金萱称庆咏霓裳 Kim huyên xưng khánh vịnh nghê thường .
  福懋萱幃欽懿德-Phước mậu huyên vi khâm ý đức
  禧凝桂苑祝慈龄 Hy ngưng quế uyển chúc từ linh .
  桂苑风清瑶階設蜕-Quế uyển phong thanh diêu giai thiết duyệt
  萱堂晝永绮席称觞 Huyên đường hoạ vĩnh kỳ tịch xưng thương .
   萱茂华堂辉生锦帏-Huyên mậu hoa đường huy sanh cẫm vỉ
   桂开月殿曲奏霓裳 Quế khai nguyệt điện khúc tấu nghê thường .
   七发助文潮祝词愧乏枚乘笔-Thất phát trợ văn triều chúc từ khôi phiếm mục thừa bút
   三还居仁里励学长留孟母机 Tam hoàn cư nhân lý lệ học trường lưu mạnh mẫu cơ .

  九月 ( Tháng 9 )
   翠邑慈篁辉锦帏-Thuý ấp từ hoàng huy cẫm vỉ
   香分篱菊点斑衣 Hương phân ly cúc điểm ban y .
  菊滿篱東称寿客-Cúc mãn ly đông xưng thọ khách
  萱荣堂北帨慈龄 Huyên vinh đường bắc duyệt từ linh .
  秋爽璇闺菊花益寿-Thu sảng tuyền khuê cúc hoa ích thọ
  辉騰宝帨萱草忘憂 Huy đằng bảo duyệt huyên thảo vong ưu .
   婺焕重霄时呈五福-Vụ hoán trùng tiêu thời trình ngũ phước
   时维九月序属三秋 Tời duy cửu nguyệt tự thuộc tam thu .
   萱室发荣光寿祝箕畴备五福-Huyên thất phát vinh quang thọ chúc cơ trù bị ngũ phúc
   菊篱绽秋色天教晚节傲群芳 Cúc ly điện thu sắc thiên giáo vãng ngạo quần phương .

  十月 ( Tháng 10 )
  嶺上梅花报春信-Lãnh thượng mai hoa báo xuân tín
  階前萱草護慈龄 Giai tiền huyên thảo hộ từ linh .
  看嶺上梅花初放-Khán lãnh thượng mai hoa sơ phóng
  祝堂前萱草長荣 Chúc đường tiền huyên thảo trường vinh .
   顿教萱庭添春色-Đôn giáo huyên đình thiêm xuân sắc
   记取蓉屏写寿文 Ký thủ dung bình tả thọ văn .
   梅馥岭南小春有信-Mai phức lãnh nam tiểu xuân hữu tín
   萱荣堂北寿算无疆 Huyên vinh đường bắc thọ toán vô cương .
   日丽萱闱祝无量寿-Nhật lệ huyên vi chúc vô lượng thọ
   香傅梅岭届小春天 Hương bạc mai lĩnh giới tiểu xuân thiên .
   十月值小春看岭上梅花初放-Thập nguyệt trự tiểu xuân khán lĩnh thượng mai hoa sơ phóng
   一星悬宝婺祝堂前萱草长荣 Nhất tinh huyền vụ chúc đường tiên huyên thảo trường vinh .

  十一月 ( Tháng 11 )
   萱帏日永添长縷-Huyên thảo nhật vĩnh thiêm trường lữ
   葭菅灰飞舞彩衣 Hà quản hôi phi vũ thái y
   葭官飞灰璇闺溢喜-Hà quản phi hôi tuyền khuê dật hỷ
   萱闱爱日宝婺腾辉 Huyên vi ái nhật bảo vụ đằng huy .
  葭琯阳回瑤池春永-Hà quản dương hồi diêu trì xuân vĩnh
  萱庭庆集海屋筹潻 Huyên đình khánh tập hải ốc trù thiêm .
   五福骈臻萱草并水仙竞艳-Ngũ phúc bính trăn huyên thảo bình thuỷ tiên cánh diễm
   一阳初动算筹与宫线同添 Nhất dương sơ động toán trù dữ cung tuyến đồng thiêm .

  十二月 ( Tháng 12 )
   喜看梅黄逢腊月-Hỷ khán mai huỳnh phùng lạp nguyệt
   寿添萱绿护春云 Thọ thiêm huyên lục hộ xuân vân .
  祝堂上金萱日茂-Chúc đường thượng kim huyên nhật mậu
  喜庭前翠柏冬荣 Hỷ đình tiền thuý bá đông vinh .
  五色芝莖慈阐祝寿-Ngũ sắc chi kinh từ đan chúc thọ
  百年萱草新岁延龄 Bách niên huyên thảo tân tuế diên linh .
  日驻蓬壷駒留餘晷-Nhật trú bồng hồ câu lưu dư cửu
  春延萱戺鹤紀仙筹 Xuân diên huyên kỷ hạc ỷ tiên trù .
  萱草延龄觞称绿醑-Huyên thảo diên linh thương xưng lục tứ
  梅花吐艳蜡染黄金 Mai hoa thố diễm lạp nhiễm hoàng kim .
   腊月颂嘉平祝堂上金萱日茂-Lạp nguyệt tụng bình chúc đường thượng kim huyên nhật mậu
   婺星明灿烂喜庭前翠柏冬荣 Vụ rinh minh xán lạn hỷ đình tiền thuý bá đông vinh .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶

   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 8:19 pm