Trấn Tường Thi Tuyển


  父母合葬墓碑對联 ( Câu đối Bia Mộ Cha & Mẹ hợp táng )

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  父母合葬墓碑對联 ( Câu đối Bia Mộ Cha & Mẹ hợp táng ) Empty 父母合葬墓碑對联 ( Câu đối Bia Mộ Cha & Mẹ hợp táng )

  Post  Admin on Mon Feb 17, 2014 2:54 am

  横批 ( Hoành Phi )

  千古流芳. Thiên cổ lưu phương
  永世流芳. Vĩnh thế lưu phương
  流芳百世. Lưu phương bách thế
  德善千秋. Đức thiện thiên thu
  永垂不朽. Vĩnh thuỳ bất tú
  遗爱千秋. Di ái thiên thu
  含笑九泉. Hàm tếu cửu tuyền
  天人同悲. Thiên nhân đồng thọ
  永垂千古. Vĩnh thuỳ thiên cổ
  功业长存. Công nghiệp trường tồn
  孝慰忠魂. Hiếu uỷ trung hồn
  举世同悲. Cử thế đồng bi
  留芳千古. Lưu phương thiên cổ
  浩气长存. Hạo khí trường tồn
  千古长存. Thiên cổ trường tồn
  名垂青史. Danh thuỳ thanh sử
  和睦长存. Hoà mục trường tồn
  天道酬勤. Thiên đạo thù cần
  才贤自得. Tài hiền tự đắc

  对联 ( Câu Đối )

  礼义廉耻;Lễ nghĩa liêm sỉ
  福禄寿喜。Phước lộc thọ hỷ
  一生忠厚;Nhất sinh trung hậu
  永世仁慈。Vĩnh thế nhân từ
  教诲永记;Giáo hải vĩnh ký
  风范长存。Phong phạm trường tồn

  慈颜小犊行;Từ nhan tiểu độc hảng
  春晖寸草心。Xuân huy thốn thảo tâm
  母爱深似海;Mẫu ái thâm tự hải
  父恩重如山。Phụ ân trọng như sơn
  高风传梓里;Cao phong truyền tử lý
  亮节照后人。Lượng tiết chiếu hậu nhân
  虎山脉吉地;Hổ sơn mạch cát địa
  龙像绕仙灵。Long tượng nhiểu tiên linh
  青山藏母德;Thanh sơn tàng mẫu đức
  黄土护父灵。Hoàng thổ hộ phụ linh
  吉人眠吉地;Cát nhân miên cát địa
  佳偶奠佳城。Giai ngẩu điện giai thành
  名山藏玉墓;Danh sơn tàng ngọc mộ
  浩德蔚金文。Hạo đức uỷ kim văn
  名山多秀色;Danh sơn đa tú sắc
  福地永光辉。Phước địa vĩnh quang huy
  重山朝吉地;Trùng sơn triêu cát địa
  叠水颂佳城。Điệp thuỷ tụng giai thành
  前辈安吉地;Tiền bối an cát địa
  后代启荣昌。Hậu đại khải vinh xương
  乾坤皆一体;Càn khôn giai nhất thể
  日月照千秋。Nhật nguyệt chiếu thiên thu
  青山处处美;Thanh sơn xứ xứ mỹ
  子孙代代昌。Tử tôn đại đại hưng
  骑龙腾空去;Kỵ long thừa không khứ
  驾鹤朝西归。Giá hạc triêu tây quy
  椿萱同吉穴;Xuân huyên đồng cát địa
  日月辉祥台。Nhật nguyệt huy tường đài
  一生心性厚;Nhất sinh tâm tính hậu
  百世子孙贤。Bách thế tử tôn hiền
  先人德望重;Tiên nhân đức vọng trọng
  后辈业绩高。Hậu bối nghiệp tích cao
  通古今文史;Thông cổ kim văn sử
  育天下英才。Dục thiên hạ anh tài
  名山多秀色;Danh sơn đa tú sắc
  福地永光辉。Phước địa vĩnh quang huy
  青山埋筋骨;Thanh sơn mai cân cốt
  风雨育儿孫。Phong vũ dục nhi tôn
  青山绕佳地;Thanh sơn nhiểu giai địa
  子孙世代贤。Tử tôn thế đại hiền
  山川环吉地;Sơn xuyên hoàn cát địa
  脉源拱佳城。Mạch nguyên cống giai thành
  身去音容在;Thân khứ âm dung tại
  寿终德望存。Thọ chung đức vọng tồn
  星辰常作伴;Tinh thìn thường tác bạn
  草木永为邻。Thảo mộc vĩnh vi lân
  一生行好事;Nhất sinh hành hảo sự
  千古流英名。Thiên cổ lưu anh danh
  懿德千秋在;Ý đức thiên thu tại
  佳城万古春。Giai thành vạn cổ xuân
  英灵千秋在;Anh linh thiên thu tại
  佳城万古存。Giai thành vạn cổ tồn
  有尘风自扫;Hữu trần phong tự tảo
  无灯月长明。Vô đăng nguyệt trường minh

  绿水源远长流;Lục thuỷ nguyên lưu viễn
  子孙万代荣昌。Tử tôn vạn đại xường
  凝聚群峰秀气;Ngưng tụ quần phong tú khí
  永庇百代昌荣。Vĩnh tí bách đại xương vinh
  银女凤凰福地;Ngân nữ phụng hoàng phước địa
  金童龙虎仙山。Kim đồng long hổ tiên sơn

  英灵永垂宇宙內;Anh linh vĩnh thuỳ vũ trụ nội
  美德长存天地间。Mỹ đức trường tồn thiên địa gian
  后环青山千古秀;Hậu hoàn thanh sơn thiên cổ tú
  前抱绿水万代昌。Tiền bảo lục thuỷ vạn đại xương
  牢记礼为孝之本;Lao ký lễ vi hiếu chi bổn
  莫忘道以德而宏。Mạc vong đạo dĩ đức nhi hồng
  百世昌隆赖先辈;Bách thế xương long lại tiên tổ
  千秋功德垂子孙。Thiên thu công đức thuỳ tử tôn
  依水傍山大福地;Y thuỷ bàn sơn đại phước địa
  步云攀桂有缘门。Bộ vân bảng quế hữu duyên môn
  龙旺穴真发富贵;Long vượng huyệt chân phát phú quý
  砂青水秀子孙兴。Sa thanh thuỷ tú tử tôn hưng
  旺龙真穴千秋富;Vượng long chân huyệt thiên thu phú
  砂水朝抱万载昌。Sa thuỷ triều bao vạn đại xương
  岭上梅花香五里;Lỉnh thượng mai hoa hương ngũ lý
  墓前明月照三更。Mộ tiền minh nguyệt chiếu tam canh
  来山必有发科甲;Lai sơn tất hữu phát khoa giáp
  去水定然获吉祥。Khứ thuỷ định nhiên hoạch cát tường
  近智近仁近孝悌;Cận trí cận nhân cận hiếu đệ
  希贤希圣希显榮。Hy hiền hy thánh hy hiển vinh
  报恩先辈唯修德;Báo ân tiên bối duy tu đức
  希冀儿孙当尽忠。Hy ký nhi tôn đương tận trung
  水色山光衬吉地;Thuỷ sắc sơn quang sấn cát địa
  花香鸟语颂鸿恩。Hoa hương điểu ngữ tụng hồng ân
  山川饱含千古秀;Sơn xuyên bảo hàm thiên cổ tú
  椿萱长占四时春。Xuân huyên trường chiếm tứ thời xuân
  四面紫气霭吉地;Tứ diện tử khí ái cát địa
  八向灵龙拥洞天。Bát hướng linh long ủng động thiên
  且喜座中先得月;Thả hỷ toạ trung tiên đắc nguyệt
  不妨睡处亦看山。Bất phòng thuỳ xứ diệc khán sơn
  青山源远护吉地;Thanh sơn nguyên viễn hộ cát địa
  碧水长流霭瑞云。Bích thuỷ trường lưu ái thoại vân
  山环水抱聚紫气;Sơn hoàn thuỷ bảo tụ tử khí
  虎踞龙蟠呈吉祥。Hổ cứ long bàn trình cát tường
  灵安福地卧真穴;Linh an phước địa ngoạ chân huyệt
  子孙世代福无休。Tử tôn thế đại phước vô hưu
  日月交辉临福地;Nhật nguyệt giao huy lâm phước địa
  山川聚秀归洞天。Sơn xuyên tụ tú quy động thiên
  严慈合墓千年旺;Nghiêm từ hợp mộ thiên niên vượng
  考妣同碑万代兴。Khảo tỉ đồng bi vạn đại hưng
  福地佳城慰父母;Phước địa giai thành uỷ phụ mẫu
  绿水青山荫子孙。Lục thuỷ thanh sơn ấm tử tôn
  苍天无情留人恨;Thương thiên vô tình lưu nhân hận
  青山有意佑后人。Thanh sơn hữu ý hựu hậu nhân
  茶品千秋风雨韵;Trà phẩm thiên thu phong vũ vận
  花开万代桂兰芳。Hoa khai vạn đại quế lan phương
  常观碧水流源远;Thường quan bích thuỷ lưu nguyên viễn
  永佑后人福泽长。Vĩnh hựu hậu nhân phước trạch trường
  此地山川添秀色;Thử địa sơn xuyên thiêm tú sắc
  升天紫气佑儿孙。Thăng thiên tử khí hựu nhi tôn
  高山此地曾埋玉;Cao sơn thử địa tằng mai ngọc
  花月其人可铸金。Hoa nguyệt kỳ nhân khả đào kim
  高卧名山多福荫;Cao ngoạ danh sơn đa phước ấm
  长眠福地永光辉。Trường miên phước địa vĩnh quang huy
  美德常齐天地在;Mỹ đức thường tề thiên địa vĩnh
  英灵永垂宇宙间。Anh linh vĩnh thuỳ vũ trụ gian
  志同松柏清同竹;Chí đồng tòng bá thanh đồng trúc
  言可经纶行可师。Ngôn khả kinh luân hành khả sư
  功德常昭垂千古;Công đức thường chiêu thuỳ thiên cổ
  恩泽长绵仰万年。Ân trạch trường miên ngưỡng vạn niên
  龟岭凭栏餐秀色;Quy lỉnh bằng lan thương tú sắc
  龙山揽胜浴清风。Long sơn lãm thắng dục thanh phong
  桂馥兰芳钟毓美;Quế phức lan phương chung tố mỹ
  人杰地灵锦绣图。Nhân kiệt địa linh cẩm tú đồ
  合冢长眠千载旺;Hợp hạo trường miên thiên đại vượng
  精英永驻万年荣。Tinh anh vĩnh trụ vạn niên vinh
  虎形毓秀生瑞气;Hổ hình tố tú sinh thoại khí
  吉地钟灵启人文。Cát địa chung linh khải nhân văn
  岵峰常育千枝秀;Hỗ phong thường dục thiên chi tú
  屺泽永滋百代荣。Dĩ trạch vĩnh tư bách đại vinh
  佳城永固千秋在;Giai thành vĩnh cố thiên thu tại
  吉日常昭万代荣。Cát nhật thường chiêu vạn đại vinh
  慷慨解囊呈心爱;Khảng khái giải nang trình tâm ái
  栏栅闪亮树高风。Lan sách thiểm lượng thụ cao phong
  昆仲竖碑裕后裔;Côn trọng thụ bi dủ hậu duệ
  二老添彩灵生辉。Nhị lão thiêm thái linh sinh huy
  牢记礼为孝之本;Lao ký lễ vi hiếu vi bổn
  莫忘道以德而宏。Mạc vong đạo dĩ đức nhi hồng
  良图百代传风范;Lương đồ bách đại truyền phong phạm
  仪表千秋启后昆。Nghi biểu thiên thu khải hậu côn
  灵山翠翠留懿范;Linh sơn Thuý thuý lưu ý phạm
  碧水盈盈泽后昆。Bích thuỷ doanh doanh trạch hậu côn
  龙台福地卧真穴;Long đài phước địa ngoạ chân huyệt
  子孙世代福无休。Tử tôn thế đại phước vô hưu
  龙腾吉地光辉远;Long đằng cát địa quang huy viễn
  鸠跃名山福荫多。Cưu dược danh sơn phước ấm đa
  马卧牛眠荣地脉;Mã ngoạ ngưu miên vinh địa mạch
  龙腾凤舞护坟茔。Long đằng phụng vũ hộ phần oanh
  美德与山河长在;Mỹ đức dữ sơn hà trường tại
  英灵同松柏永青。Anh linh đồng tòng bá vĩnh thanh
  名山合冢千秋旺;Danh sơn hợp hạo thiên thu vượng
  福地同眠万古新。Phước địa đồng miên vạn cổ tân
  名山吉地安父母;Danh sơn cát địa an phụ mẫu
  永固佳城旺子孙。Vĩnh cố giai thành vượng tử tôn
  明月恩光千古照;Minh nguyệt ân quang thiên cổ chiếu
  灵山兰桂万年春。Linh sơn lan quế vạn niên xuân
  千秋佳城留胜迹;Thiên thu giai thành lưu thắng tích
  万代儿孙拜先亲。Vạn đại nhi tôn bái tiên thân
  青山溢气龙凤舞;Thanh sơn dật khí long phượng vũ
  蛇形灵贯子孙荣。Xà hình linh quán tử tôn vinh
  父母死生常相伴;Phụ mẫu tử sinh thường tương bạn
  鹊巢奥运颂千秋。Thước sào áo vận tụng thiên thu
  山川饱含千古秀;Sơn xuyên bảo hàm thiên cổ tú
  椿萱长占四时春。Xuân huyên trường chiếm tứ thời xuân
  扇动余风维巽令;Phiến động dư phong duy tốn lịnh
  形藏五岳护坤元。Hình tàng ngũ nhạc hộ khôn nguyên
  寿比千年龟鹤永。Thọ tỉ thiên niên quy hạc vĩnh
  福荫后代子孙贤。Phước ấm hậu đại tử tôn hiền
  双亲卜吉牛眠地;Song thân bốc cát ngưu miên địa
  子孙兴旺万代荣。Tử tôn hưng vượng vạn đại vinh
  水色山光衬吉地;Thuỷ sắc sơn quang sấn cát địa
  花香鸟语颂鸿恩。Hoa hương điểu ngữ tụng hồng ân
  四面云山开紫气;Tứ diện vân sơn khai tử khí
  一成大墓放祥光。Nhất thành đại mộ phóng tường quang
  四面紫气霭吉地;Tứ diện tử khí ái cát địa
  八向灵龙拥洞天。Bát hướng linh long ủng động thiên
  同树雄心创家业;Đồng thụ hùng tâm sáng gia nghiệp
  共卧钟灵佑后人。Cộng ngoạ chung linh hựu hậu nhân
  五岳河川多美景;Ngũ nhạc hồng vân đa mỹ cảnh
  青山红云好风光。Thanh sơn lục thuỷ hảo phong quang
  秀水灵光昭福地;Tú thuỷ linh quang chiêu phước địa
  英名美德启人文。Anh danh mỹ đức Khải nhân văn
  永怀先亲安吉地;Vĩnh hoài tiên thân an cát địa
  佑启后嗣誉全球。Hựu khải hậu tự dự toàn cầu
  辄谒佳城怀厚德;Triếp yết giai thành hoài hậu đức
  长眠窀穸蔚人文。Trường miên truân tịch uỷ nhân văn
  木本水源怀先德;Mộc bổn thuỷ nguyên hoài tiên đức
  枝荣叶茂启后人。Chi vinh diệp mậu khải hậu nhân
  中世勤劳务栋宇;Trung thế cần lao vụ đống vũ
  下年耕读靠儿人。Hạ niên canh đọc khảo nhi nhân
  祖德宗功征祥瑞;Tổ đức tông công chinh tường thoại
  子孝孙贤迎达腾。Tử hiếu tôn hiền nghinh đạt đằng

  一生辛勤德传梓里;Nhất sinh tân cần đức truyền tử lý
  终身节俭范式亲朋。Chung thân tiết kiệm phạm thí thân bằng
  传家不外为善两字;Truyền gia bất ngoại vi thiện lưỡng tự
  教子只在积德一端。Giáo tử chỉ tại tích đức nhất đoan
  蹈德咏仁路无不畅;Đạo đức vịnh nhân lộ vô bất sướng
  正身履道乐以相传。Chánh thân lý đạo lạc dĩ tương truyền
  得山水情其人不朽;Đắc sơn thuỷ tình kỳ nhân bất tú
  怀凌云志儿孙必贤。Hoài lăng vân chí nhi tôn tất hiền
  德沐桃李名高金鼎;Đức mộc đào lý danh cao kim đỉnh
  功裕芝兰节映冰壶。Công dủ chi lan tiết ánh băng hồ
  福地洞天先贤独得;Phước địa động thiên tiên hiền độc đắc
  近山流水后辈共怀。Cận sơn lưu thuỷ hậu bối cộng hoài
  剪月裁云深恩长在;Tiễn nguyệt tài vân thâm ân trường tại
  问晴课雨美德永恒。Vấn tịnh khoá vũ mỹ đức vĩnh hằng
  青山环抱钟灵毓秀;Thanh sơn hoài bảo chung linh tố tú
  日月同辉源远流长。 Nhật nguyệt đồng huy nguyên viễn lưu trường
  取静于山寄情于水;Thủ tịnh ư sơn ký tình ư thuỷ
  虚怀若竹清气若兰。Hư hoài nhược trúc thanh khí nhược lan
  仁义自修君子安乐;Nhân nghĩa tự tu quân tử an lạc
  勤俭传家后代利贞。Cần kiệm truyền gia hậu đại lợi trinh
  山川豪气元龙高卧;Sơn xuyên hào khí nguyên long cao ngoạ
  英灵遐想仙鹤常游。Anh linh hà tưởng tiên hạc thường du
  山辉川媚光华相映;Sơn huy xuyên mỵ quang hoa tương ánh
  子贵孙贤仁寿同登。Tử quý tôn hiền nhân thọ đồng đăng
  天资聪颖特立独行;Thiên tư thông dĩnh đặc lập độc hảng
  坎坷一生终获安宁。Khảm kha nhất sinh chung hoạch an ninh
  懿德长存子孙托福;Ý đức trường tồn tử tôn thác phước
  踊跃捐资永播芳名。Dũng dược quyên tư vĩnh bá phương danh
  慷慨解囊功高道义;Khảng khái giải nang công cao đạo nghĩa
  踊跃捐资永播芳名。Dũng dược quyên tư vĩnh bá phương danh

  俩老卧名山馨香万代;Lưỡng lão ngoạ danh sơn hinh hương vạn đại
  三光照吉地福豆千秋。Tam quang chiếu cát địa phước đậu thiên thru
  日月星辰三光呈异彩;Nhật nguyệt tinh thìn tam quang trình dị thái
  春秋冬夏四季浴清芬。Xuân thu đông hạ tứ quý dục thanh phân
  天马映佳城大德必受;Thiên mã ánh giai thành đại đức tất thụ
  金龟排福地长发其祥。Kim quy bài phước địa trường phát kỳ tường
  山如父肩父肩担儿女;Sơn như phụ quyên phu quyên đảm nhi nữ
  水似母爱母爱润子孙。Thuỷ tự mẫu ái mẫu ái nhuận tử tôn
  念前辈克勤克俭创业;Niệm tiền bối khắc cần khắc kiệm sáng nghiệp
  勉后裔课耕课读振家。Miễn hậu duệ khoá canh khoá đọc chấn gia
  风范亿万年长传后代;Phong phạm ức vạn niên trường truyền hậu đại
  典型千百世永驻人间。Điển hình thiên bách đại thế vĩnh trú nhân gian

  青山绿水相依梦绕龙潭;Thanh sơn lục thuỷ tương y mộng nhiểu long trạch
  白云红日作伴魂系蓝天。Bạch vân hồng nhật tác bạn hồn hệ lam thiên
  夫妻恩今世未全来世再;Phu thê ân kim thế vị toàn lai thế tái
  儿女债两人共负一人完。Nhi nữ trách lưỡng nhân cộng phụ nhất nhân hoàn
  高尚情操泽被两江厚土;Cao thượng tình thao trạch bị lưỡng giang hậu thổ
  精湛设计铸就一生丰碑。Tinh thậm thiết kế chú tựu nhất sinh phong bi
  驻祥云群岭纷来朝圣地;Trú tường vân quần lỉnh phân lai triều thánh địa
  腾瑞霭山峦叠至拥龙台。Đằng thoại ái sơn loan điệp chí ủng long đài

  龟卧福山喜结万缘修墓葬;Quy ngoạ phước sơn hỷ kết vạn duyên tu mộ táng
  龙蹲宝地欣逢千禧建陵园。Long tôn bảo địa hân phùng thiên hỷ kiến lăng viên
  青山绿水荫子孙万代兴旺;Thanh sơn lục thuỷ ấm tử tôn vạn đại hưng vượng
  佳城福地慰父母一生艰辛。Giai thành phước địa uỷ phụ mẫu nhất sinh gian tân
  双亲立业心怀孝悌彰族里;Song thân lập nghiệp tâm hoài hiếu đệ chương tộc lý
  千秋伴父福佑子孙慰英魂。Thiên thu bạn phụ phước hựu tử tôn uỷ anh hồn
  青山绿水旺子孙万代兴旺;Thanh sơn lục thuỷ vượng tử tôn vạn đại hưng vượng
  龙台福地慰父母一生艰辛。Long đài phước địa uỷ phụ mẫu nhất sinh gian tân
  日月作证今生永念父女义;Nhật nguyệt tác chứng kim sinh vĩnh niệm phụ nữ nghĩa
  乾坤轮回来世再续母子情。Càn khôn luân hồi lai thế tái tục mẫu tử tình
  有为协万事之宜自昭正气;Hữu vi hiệp vạn sự chi nghi tự chiêu chánh khí
  寿世垂百年而远共仰典型。Thọ thế thuỳ bách niên nhi viễn cộng ngưỡng điển hình
  相濡百世涟水依旧山秀色;Tương nhu bách thế liên thuỷ y cựu sơn tú sắc
  光耀后人懿德永在祖恩深。Quang huy hậu nhân ý đức vĩnh tại tổ ân thâm
  冥冥无际一祭哪堪报亲育;Minh minh vô tế nhất tế na khảm bao thân dục
  茫茫世事魂若有灵鉴我思。Mang mang thế sự hồn nhược lin giám ngã tư
  仁善八旬共锦城子孙发达;Nhân thiện bát tuần cộng cẩm thành tử tôn phát đạt
  政英同心拥福地家旺第兴。Chánh anh đồng tâm ủng phước địa gia vượng đệ hưng
  身卧福地始成大朴归天地;Thân ngoạ phước địa thuỷ thành đại phác quy thiên địa
  魂泊灵山更留和风惠子孙。Hồn bạc linh sơn cánh lưu hoà phong huệ tử tôn

  传家维孝悌,岩留云盈福地;Truyền gia duy hiếu đệ nham lưu vân doanh phước địa
  养性在忠良,架护海拥新天。Dưỡng tính tại trung lương giá hộ hải ủng tân thiên

  立德齐今古,祖德千秋常祀典;Lập đức tề kim cổ tổ đức thiên thu thường tự điển
  存厚传子孙,儿女万代绍书香。Tồn hậu truyền tử tôn nhi nữ vạn đại thiệu thư hương
  紫气盈福地,山接桃峰增福寿;Tử khí doanh phước địa sơn tiếp đào phong tăng phước thọ
  祥云拥洞天,案朝竹屿兆平安。Tường vân ủng động thiên án triều trúc dữ triêum bình an
  承家多有德,北斗钟灵征吉地;Thừa gia đa hữu đức bắc đẩu chung linh chinh cát địa
  继代有仁风,湖山毓秀兆佳城。Kế đại hữu nhân phong hồ sơn tố tú triệu giai thành


  _________________

  汾陽世澤
  父母合葬墓碑對联 ( Câu đối Bia Mộ Cha & Mẹ hợp táng ) 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 9:03 pm