Trấn Tường Thi Tuyển


  包公祠對聯 ( Liễn đối Bao Công Từ )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3077
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  包公祠對聯 ( Liễn đối Bao Công Từ )

  Post  Admin on Wed Jun 26, 2013 1:38 pm

  包公祠對聯 ( Liễn đối Bao Công Từ )

  開封包公祠匾額 ( Hoành phi phủ Khai Phong )

  德昭古今 Đức chiêu kim cỗ
  峭直清廉 Tiêu trực thanh liêm
  白簡凝霜 Bạch giản ngưng sương
  公正廉明 Công chánh liêm minh
  正大光明 Chánh đại quang minh
  鐵面無私 Thiết diện vô tư
  執法如山 Chấp pháp như sơn

  四字对联 ( Liễn đối 4 chữ )

  忠賢將相;Trung hiền tương tướng
  道德名家。Đạo đức truyền gia
  為政清廉;Vi chánh thanh liêm
  後世風範。Hậu thế phong phạm
  一身正氣;Nhất thân chánh khí
  兩袖清風。Lưỡng tụ thanh phong
  忠正剛毅;Trung chánh cương nghị
  清介廉明。Thanh giới liêm minh
  忠賢將相;Trung hiền tương tướng
  道德名家。Đạo đức truyền gia

  五字对联 ( Liễn đối 5 chữ )

  人皆稱鐵面;Nhân giai xưng thiết diện
  公真是青天。Công chân thị thanh thiên
  為官存正氣;Vi quan tồn chánh khí
  從政樹廉風。Tùng chánh thụ liêm phong
  龍圖風範正;Long đồ phong phạm chánh
  鐵面漢青尊。Thiết diện hán thanh tôn
  赤心樹正氣;Xích tâm thụ chánh khí
  鐵面判姦情。Thiết diện phán gian tình
  霜威凜山海;Sương uy lẫm sơn hải
  直道揚古今。Trực đạo dương cỗ kim
  公忠天地鑒;Công trung thiên địa giám
  關節鬼神驚。Quan tiết quỉ thần kinh
  嘉祐多賢輔;Gia hựu đa hiền phụ
  閻羅表真聲。Diêm la biểu chân thanh
  花光浮殿壁;Hoa quang phù điện bích
  樹影接城樓。Thụ ảnh tiếp thành lâu
  遺像千秋肅;Di tượng thiên thu túc
  清名萬古留。Thanh danh vạn cỗ lưu
  松曉露猶凝;Tòng hiểu lộ do ngưng
  花寒香作披。Hoa hàn hương tác phi
  登堂懷履舄;Đăng đường hoài lý tế
  臨水鑒鬚眉。Lâm thuỷ giám tu mi

  七字对联 ( Liễn đối 7 chữ )

  方領聚游多雅致;Phương lỉnh tụ du đa nhã chí
  幅巾嘉論有清風。Bức quân gia luận hữu thanh phong
  名高闕里二三子;Danh cao khuyết lý nhị tam tử
  學繼台城百六公。Học kế đài thành bách lục công
  京尹威名行赤縣;Kinh ỷ uy danh hành xích huyện
  蒼生笑口指黃河。Thương sanh tếu khẩu chỉ hoàng hà
  朝堂議論封章在;Triều đường nghị luận phong chương tại
  委巷流傳野史多。Uy kiễm Lưu truyền dã sử đa
  嚴霜落後瞻遺像;Nghiêm sương lạc hậu chiêm di tượng
  濁水澄時見笑顏。Trọc thuỷ trình thời kiến tếu nhan
  異代姓名童語習;Dị đại tánh danh đồng ngữ tập
  中霄風雨鶴飛還。Trung tiêu phong vũ hạc phi hoàn
  遺澤長綿臧氏後;Di trạch trường miên tàng thị hậu
  清風舊仰鄭公鄉。Thanh phong cựu ngưỡng trịnh công hương
  碑欹古壁滋陰蘚;Bi kỳ cỗ bích tư âm tiễn
  艇系回瀾釣夕陽。Đĩnh kích hồi lan điếu tịch dương
  赤捧威名京尹重;Xích bổng uy danh kinh y trọng
  烏台軼事野人知。Ô đài dật sự dã nhân tri
  此墩介甫無爭意;Thử đôn giới phủ vô tranh ý
  遺像方平有去思。Di tượng phương bình hữu khứ tư
  一生骨鯁無情面;Nhất sanh cốt ngạnh vô tình diện
  百練金鋼不壞身。Bách luyện kim cang bất hoại thân
  孝肅合加當日謚;Hiếu túc hiệp gia đương nhật sự
  閻羅幻結後來因。Diêm la ảo khết hậu lai nhân
  遺編爭重三賢集;Di biên tranh trọng tam hiền tập
  勝跡長留一古墩。Thắng tích trường lưu nhất cỗ đôn
  在昔瞻依憑夢想;Tại tích chiêm y bănf mộng tưởng
  於今展謁溯淵源。Y kim triển yết tố uyên nguyên
  故里湖山流澤永;Cố lý hồ sơn lưu trạch vĩnh
  聖朝俎豆沛恩多。Thánh triều tổ đậu bái ân đa
  故家首重龍圖傳;Cố gia thủ trọng long đồ truyện
  子姓躬耕蜆殼田。Tử tánh cung canh hiển khái điền
  稗史訛傳多讕語;Bái sử ngoa truyền đa lan ngữ
  香花遺址溯當年。Hương hoa di chỉ túc đương niên
  池邊有草春長綠;Trì biên hữu thảo xuân trường lục
  墩上無花香自生。Đôn thượng vô hoa hương tự sanh
  道直千秋同嶽峙;Đạo trực thiên thu đồng ngục trĩ
  笑難當日比河清。Tếu nan đương nhật tỉ hà thanh
  遺像至今傳鐵面;Di tượng chí kim truyền thiết diện
  直臣豈肯作金鉤。Trự thần khỉ khẳn tác kim câu
  煙波浩淼藏魚艇;Yên ba hạo diếu tàng ngx đĩnh
  臞藻馨香薦古洲。Cù tảo hương hương tiến cỗ châu
  深柳依然讀書處;Thâm liễu y nhiên đọc thư xứ
  香花不改舊時墩。Hương hoa bất cãi cựu thời đôn
  四壁蒼雲香氣遠;Tứ bích thương vân hương khí viễn
  一池明月水心清。Nhất trì minh nguyệt thuỷ tâm thanh
  正直遺型傳稗史;Chánh trự di hình truyền bái sử
  清忠初績著端州。Thanh trung sơ tích chước đoan châu
  正氣耿光昭日月;Chánh khí cảnh quang chiêu nhật nguyệt
  廉潔清櫟婦孺知。Liêm khiết thanh lịch phụ nhũ tri
  廬州有幸埋廉相;Lư châu hữu hạnh mai liêm tướng
  包水無言吊直臣。Bao thuỷ vô ngôn điếu trực thần
  包公剛毅留千古;Bao công cương nghị lưu thiên cỗ
  孝肅清標傳九州。Hiếu túc thanh tiêu truyền cửu châu
  一身正氣沖天地;Nhất thân chánh khí xung thiên địa
  兩袖清風鑒古今。Lưỡng tụ thanhnphong giám cỗ kim
  赤膽忠心匡社稷;Xích đảm trung tâm khuông xả tắc
  鐵面無私慰萬民。Thiết diện vô tư uỷ vạn dân

  八字對聯 ( Liễn đối 8 chữ )

  一身正氣,廉頑立懦;Nhất thân chánh khí liêm ngoan lập noạ
  兩袖清風,敦品勵俗。Lưỡng tụ thanh phong dôn phẩm lệ tục
  去惡除奸,還須黑面;Khứ ác trừ gian hoàn tu hắc diện
  為民作主,必仗丹心。Vi dân tác chủ tất trượng đan tâm
  除暴安良,功昭萬古;Trừ bạo an lương công chiêu vạn cỗ
  匡邪扶正,德耀千秋。Khuông tà phf chánh đức diệu thiên thu
  廉吏可為,來者是式;Liêm lệ khả vi lai giả thị thí
  故鄉更美,公乎其歸。Vố hương cánh mỹ công hô kỳ quy

  十字對聯 ( Liễn đối 10 chữ )

  大蜀山高,遠控江淮勝地;đại thục sơn cao viễn khống giang hoài thắng địa
  包河水碧,常明日月青天。Bao hà thuỷ bích thường minh nhật nguyệt thanh thiên
  百代頌早貞,總作千秋鑒;Bách đại tụng tảo trinh tổng tác thiên thu giám
  九州談將相,常揚八皖名。Cửu châu đàm tương tướng thường dương bát hoản danh

  十一字對聯 ( Liễn đối 11 chữ )

  剛毅不阿,刑法無窮終鐵面;Cương nghị bất a hình pháp vô cùng chung thiết diện
  清廉固守,貪夫到此可慚顏。Thanh liêm cố thủ tham phu đáo thử khả tàm nhan
  色正芒寒,一代賢臣標百世;Sắc chánh mang hàn nhất đại hiền thần tiêu bách thế
  身清德潔,九重浩氣啟三元。Thân thanh đức khoeets cửu trùng hạo khí khải tam nguyên
  亮節高風,卷眼滄桑祠尚舊;Lượng tiết cao phong quyễn nhãn thương tang từ thượng cựu
  廉明清正,驚心歲月墓猶新。Liêm minh thanh chánh kinh tâm tuế nguyệt mộ do tân
  鍘美戲乎?幾個王侯尊法紀?Trảm mỹ hý hhoo kỷ cá vương hầu tôn pháp kỷ
  賑糧真也!千秋黎庶仰廉風!Chẩn lương chân dã thiên thu lê thứ ngưỡng liêm phong
  包孝肅清正廉明,合肥人瑞;Bao hoeeus túc thanh chánh liêm minh hiệp phì nhân thoại
  歙黃山奇峰屴崱,安徽地旌。Hấp huỳnh sơn kỳ phong lịch trắc an huy địa sanh
  笑比河清,在昔危言動朝野;Tếu tỉ hà thanh tại tịch nguy ngôn động triều dã
  名高樞密,於今明德薦馨香。Danh cao khu mật y nhiên kim minh đức tiến hương hương
  一笑河清,鄉國舊聞傳諫草;Nhất tếu hà thanh hương quốc cựu văn truyền gián thảo
  千秋墩在,歲時薄酹薦香花。Thiên thu đôn tại tuế thời bạc loại tiến hương hoa
  凡吾輩做官,須帶幾分骨氣;Phàm ngô bối tố quan tu đới kỷ phân cốt khí
  謁先生遺像,如親三代典型。Yết tiên sinh di tượng như thân tam đại điển hình

  十二字對聯 ( Liễn đối 12 chữ )

  一水繞荒祠,此地真無關節到;Nhất thuỷ nhiểu hoan từ thử địa chân vô quan tiết đáo
  停車肅遺像,幾人得並姓名尊。Đình xa túc di tượng kỷ nhân đắc bính tánh danh tôn
  百代仰忠廉,劫後墓高環水碧;Bách đại ngưỡng trung liêm kiếp hậu mộ cao hoàn thuỷ bích
  千秋昭律法,眼前花笑感河清。Thiên thu chiêu luật pháp nhãn tiền hoa tếu cãm hà thanh
  河畔仰高墳,剛正英名垂萬古;Hà bạn ngưỡng cao phần cương sơn anh danh thuỳ vạn cỗ
  祠中瞻寶相,清廉儀範樹千秋。Tf trung chiêm bảo tướng thanh liêm nghi phạm thụ thiên thu
  朝野震清剛,一片公心扶社稷;Triều dã chấn thanh cương nhất phoeens công tâm phò xã tắc
  典型昭鑒戒,千秋關節怕閻羅。Điển hình chiêu giám giới thiên thu quan tiết phá diêm la
  正氣懾王侯,鍘惡鋤奸傳萬世;Chánh khí nhiếp vương hầu trác ác sừ gian truyền vạn thế
  遺風昭日月,蜀山淝水慶重光。Di phong chiêu nhật nguyệt thục sơn bồi thuỷ khánh trùng quang

  十三字對聯 ( Liễn đối 13 chữ )

  肅貪奸、懲腐惡,至今尤顯銅鍘銳;Túc tham gian huỷ hũ bại chí kim ưu hiển đồng sừ nhuệ
  明法紀、正官風,爾後益覺河水清。Minh pháp kỷ chánh quan phong nhĩ hậu ích giác hà thuỷ thanh
  輕權貴、除奸邪,剛正名聲傳萬世;Khinh quyền quó trừ giantaf cương chánh danh thanh truyền vạn thế
  重察巡、揚道德,頑廉業績頌千秋。Trọng sát tuần dương đạo đức ngoan liêm nghiệp tích tụng thiên thu
  蜀山西峙、淝水東流,廬陽昭勝跡;Thục sơn tây trĩ bồi thuỷ đông lưu lư dương chiêu thắng tích
  正氣一身、清風兩袖,華夏頌英名。Chánh khí nhất thân thanh phong lưỡng tụ hoa hạ tụng anh danh
  吾輩有幸,為清官護墓,無尚光榮;Ngô bối hữu hạnh vi thanh quan hộ mộ vô thượng quang vinh
  後任自慰,狀廉吏精神,竭盡職能。Hâu nhậm tự uỷ trạng liêm lệ tinh thần kiệt tận chức năng
  我後千年睹祠宇,高寒敢忘山仰;Ngã hậu thiên niên đỗ từ vũ cao hàn cãm vong sơn ngưỡng
  公應一笑看淮流,底定便是河清。Công ứng nhất tếu khán hoài lưu để định tiện thị hà thanh
  理冤獄,關節不通,自是閻羅氣象;Lý oan ngục quan tiết bất thông tự thị diêm la khí tượng
  賑災黎,慈悲無量,依然菩薩心腸。Chẩn tai lê từ bi vô lupwngj y nhiên bồ tát tâm trường

  十四字對聯 ( Liễn đối 14 chữ )

  日月換新天,為照黃河清,本來面目;Nhật nguyệt hoán tân thoeen vi chiếu hoàng hà thanh bổn lai diện mục
  馨香通萬古,直同琰摩界,顯赫威靈。Hương hương thông vạn cỗ trực đồng diệm ma giới hiển hách uy linh
  謀正道、尚清心,何朽不摧、何私不懼?Mưu chánh đạo thượng thanh tâm hà tú bất thôi hà tư bất khiếp
  鎮奸邪、洗冤獄,其形長在、其氣長存。Trấn gian tà tẩy oan ngục kỳ hòng trường tại kỳ khí trường tồn

  十五字對聯 ( Liễn đối trên 15 chữ ) . Dùng tham khảo nên không phiên Hán Việt

  剛常疾惡,寰宇同尊,隆德堪宜歆崇祀;
  清正廉潔,子孫共記,貪贓不得進大塋。

  廬墓守終,喪移孝作忠,最是片言爭國本;
  居官持大,體以寬繼肅,漫雲一笑比河清。
  人代屢遷,先直凜心中一笑,河清天地肅;
  雲山不改,吾道存川上孤祠,水碧古今情。
  嘉祐溯賢臣,待制直聲,濟美乎富歐韓范;
  廬陽留正氣,閻羅威望,常昭於河岳日星。

  以郡人而治郡政,尚寬平不似世間傳酷烈;
  因鄉望而祀鄉神,留清雋豈如當日比閻羅。

  照輝千秋,念當時鐵面冰心建讜言,不希後福;
  聞風百世,至今日婦人孺子頌清官,只有先生。

  不愧讀書人,移孝作忠,想見正色數言,永敦國本;
  是真閻羅老,看花載酒,安得開言一笑,重睹河清。

  鐵面寫丹青,遺像傳家,懷慶歷年間梗概,一時直節同推;
  古祠環綠水,澄波澈底,過城道上娳徘徊,千載心清可鑒。

  生即稱神父母,國尚有子孫存,廟貌溪光,曠百世依然相感;
  老非邀福社稷,臣宜為宗袥計,忠肝亮節,問九京誰與同歸。


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Wed May 23, 2018 9:48 pm